ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

Πρακτική Άσκηση

Αντικείμενο/Σκοπός

Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, οι φοιτητές του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (Π.Π.Α) που τους βοηθά, αφενός μεν να εξοικειωθούν με το αντικείμενο της μελλοντικής τους απασχόλησης και αφετέρου να ενταχθούν ομαλά, μετά τη λήψη του πτυχίου τους, στην αγορά εργασίας.
Σκοπός του Π.Π.Α είναι:
• Να αξιοποιηθεί σε πρακτική βάση η θεατρολογική και καλλιτεχνική κατάρτιση που έχουν αποκτήσει οι φοιτητές του Τμήματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
• Να διαμορφωθεί επαγγελματική συνείδηση στους ασκούμενους φοιτητές και να αναδειχθούν οι δεξιότητές τους σε ποικίλους τομείς, αναλόγως με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και την κλίση τους: έρευνα (ιστορική και αρχειακή), τεχνογνωσία (συμμετοχή σε προγράμματα τεκμηρίωσης και ταξινόμησης), βιβλιοπαραγωγή (συνεργασία με εκδοτικούς οίκους), εμπειρία στη διδακτική του θεάτρου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και θεατρική/σκηνική πρακτική (αρχειοθέτηση παραστάσεων, επιμέλεια προγραμμάτων, βοηθοί σκηνοθέτη κ.λπ.).
• Να δοθεί η δυνατότητα προσανατολισμού των φοιτητών προς εργασίες σχετικές με τις σπουδές τους.
• Να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και, μακροπρόθεσμα, να κατοχυρωθεί θεσμικά η Π.Α. στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

Χρόνος
Το Π.Π.Α. πραγματοποιείται κατά το τρίτο ή τέταρτο έτος φοίτησης, προκειμένου οι φοιτητές να έχουν αποκτήσει την απαιτούμενη επιστημονική ωριμότητα που θα τους επιτρέψει να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό όφελος από τους φορείς απασχόλησής τους.

Διάρκεια
Η διάρκεια της Π.Α. είναι είτε δύο μήνες (πλήρης απασχόληση) είτε τέσσερις μήνες (μερική απασχόληση). Ο χρόνος απασχόλησης (ωράριο) των φοιτητών καθορίζεται από τους ίδιους τους φορείς σε συνεργασία με τον επιστημονικό υπεύθυνο της Π.Α. του Τμήματος. Ο φορέας υποχρεώνεται να διευκολύνει τη συμμετοχή των ασκούμενων φοιτητών στις εξετάσεις του Τμήματος κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση ο ασκούμενος φοιτητής/φοιτήτρια, πρέπει να αποδεικνύει τη συμμετοχή του/της στις εξετάσεις με βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον εξετάζοντα καθηγητή.

Βαρύτητα
Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών, η Π.A. είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές/ φοιτήτριες που εισήχθησαν στο Τμήμα κατά τα έτη 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011. Η πρακτική άσκηση ισοδυναμεί με 10 μονάδες ECTS και αναγράφεται στο παράρτημα διπλώματος. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι φοιτητές/τριες απαλλάσσονται από δύο μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Φορείς απασχόλησης
Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται σε συνεργασία με επιστημονικούς, πολιτιστικούς ή εκπαιδευτικούς φορείς εκτός Πανεπιστημίου που είναι πιστοποιημένοι πάντα στο Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ «ΑΤΛΑΣ». Οι φορείς αυτοί είναι σχετικοί με το αντικείμενο των σπουδών του Τμήματος, όπως είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι:
Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Δημοτικό Θέατρο Ναυπλίου, Δημοτικό Θέατρο Άργους, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Ελλάδας του Πανεπιστημίου του Harvard, ΔΗΠΕΘΕ Ρούμελης, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Γ. Τσαρούχη, Θέατρο Τέχνης, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Εκδόσεις Καστανιώτη, Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πελοποννησιακό Λαογραφικό Μουσείο (Ναύπλιο), Γ.Α.Κ. Νομού Αργολίδας, σχολεία, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια της περιοχής του Ναυπλίου και του Άργους, σκηνοθέτες, χορογράφοι, σκηνογράφοι, ενδυματολόγοι, βίντεο καλλιτέχνες.
Η διερεύνηση της λίστας φορέων απασχόλησης –σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του Τμήματος, τον φοιτητικό σύλλογο και άλλες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου– αποτελεί βασικό στόχο του Π.Π.Α. Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν με δική τους πρωτοβουλία να αναζητήσουν φορέα στο παραπάνω σύστημα «ΑΤΛΑΣ» ή να προτείνουν οι ίδιοι ενδεχόμενους φορείς συνεργασίας. Οι Φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Π.Π.Α. μπορούν να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά με τη Γραμματεία του Τμήματος, υποβάλλοντας τη σχετική αίτηση συμπληρωμένη στην οποία πρέπει να αναγράψουν υποχρεωτικά πληροφορίες, όπως:
• Κωδικό θέσης στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ»
• τίτλο της θέσης
• σύντομη περιγραφή καθηκόντων του ασκούμενου
• απαιτούμενα/επιθυμητά προσόντα,
και, βεβαίως, τα στοιχεία επικοινωνίας (e–mail, τηλ., κ.ά.) του φορέα, και τη διεύθυνση (URL) της ιστοσελίδας, αν υπάρχει.

Εποπτεία
Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών συντονίζεται από την Τμηματική Υπεύθυνο κα Βασιλική Μπαρμπούση (Καθηγήτρια), σε συνεργασία με την κα Ματίνα Λάγγα, υπάλληλο υποστήριξης και διαχειριστικής υλοποίησης έργου, και τους Επόπτες Καθηγητές:
- Αστέριο Τσιάρα, Επίκουρο Καθηγητή και
- Μαρία Βελιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επίσης, στο ρόλο των εποπτών-εκπαιδευτών, για την παρακολούθηση των ασκουμένων φοιτητών/φοιτητριών μπορούν να εμπλακούν όλοι οι διδάσκοντες του Τμήματος, κατ’ αντιστοιχία με το αντικείμενο της Π.Α. των ασκουμένων φοιτητών/φοιτητριών.
Καθήκοντα των εποπτών είναι:
• Ο προσδιορισμός (γραπτός) του αντικειμένου της Π.Α.
• Η επαφή με το φοιτητή/φοιτήτρια και το φορέα απασχόλησης κατά τη διάρκεια της Π.Α.
• Η αξιολόγηση της επίδοσης του φοιτητή/φοιτήτριας.
• Η έκδοση βεβαιώσεων εξειδίκευσης για κάθε φοιτητή/φοιτήτρια.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση της Π.Α. ενός φοιτητή/ φοιτήτριας γίνεται από τον επόπτη καθηγητή σε συνεργασία με το στέλεχος του φορέα απασχόλησης τουφοιτητή/φοιτήτριας. Χαρακτηρίζεται ως «επιτυχία» ή «απόρριψη».

Αμοιβές φοιτητών – φορέων
• Οι φοιτητές/φοιτήτριες του ΤΘΣ που πραγματοποιούν Π.Α. στο εσωτερικό, αμείβονται ανάλογα με την εκάστοτε χρηματοδότηση του Υπουργείου. Το ποσό κυμαίνεται μεταξύ 300€-400€ και εξαρτάται από τον αριθμό των φοιτητών που πραγματοποιούν Π.Α. κάθε έτος. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται η ασφάλιση του ασκούμενου έναντι ατυχήματος (συνεπώς δεν υποχρεούται ο φορέας απασχόλησης να παρέχει ασφάλιση).Σε περίπτωση μετακίνησης των φοιτητών εκτός Αθηνών, το Π.Π.Α. θα αναλάβει την κάλυψη της μετακίνησής τους. Οι δαπάνες υπολογίζονται με μέσο κόστος φοιτητικού-μειωμένου εισιτηρίου στα 15€ με επιστροφή. Οι δαπάνες αφορούν τις άπαξ μετακινήσεις των ασκουμένων προς τους φορείς υποδοχής της Πρακτικής Άσκησης που έχουν την έδρα τους σε νομούς γειτονικούς προς την έδρα του Τμήματος (Ναύπλιο) ή τη μετακίνησή τους στην Αθήνα. Δεν προβλέπονται έξοδα μετακινήσεων για τους ασκούμενους που απασχολούνται εντός της έδρας του Τμήματος (δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση). Σε αντίθετη περίπτωση, καλύπτονται μόνον τα έξοδα της άπαξ μετακίνησης (μία μετακίνηση κατά την έναρξη και 1 με το πέρας της Π.Α.) των ασκούμενων προς την έδρα των παραγωγικών φορέων (συνολικά 25,00€ ανά ασκούμενο).
• Για τους επόπτες των φορέων υλοποίησης της Π.Α. προβλέπεται αποζημίωση ύψους 100,00€ περίπου για τη συνολική διάρκεια της Π.Α. κάθε ασκούμενου και εξαρτάται από την εκάστοτε χρηματοδότηση του έργου.
• Όλοι οι εμπλεκόμενοι αποζημιώνονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Υποχρεώσεις Φορέα
Με το πέρας της Π.Α. ο φορέας υποχρεούται να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου:
• Έκθεση αξιολόγησης της Π.Α. του ασκούμενου φοιτητή/ φοιτήτριας, στην οποία θα αναφέρονται οι εργασίες που ανέλαβε να διεκπεραιώσει ο ασκούμενος στη διάρκεια της Π.Α. και αν το αποτέλεσμα κρίνεται ικανοποιητικό.
• Βεβαίωση υλοποίησης της Π.Α. στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία του φορέα και οι ημερομηνίες πραγματοποίησης της Π.Α.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της Π.Α.κάθε ασκούμενου φοιτητή/ φοιτήτριας. Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης του ασκούμενου φοιτητή/φοιτήτριας, η επιχείρηση/φορέας υποχρεούται να το γνωστοποιήσει αμέσως στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Υποχρεώσεις ασκούμενου Φοιτητή / Φοιτήτριας
Ο ασκούμενος φοιτητής / φοιτήτρια υποχρεούται να ακολουθεί τους κανονισμούς εργασίας και τις οδηγίες του επιβλέποντος στελέχους του φορέα, στο πλαίσιο του ωραρίου λειτουργίας του φορέα και να υλοποιεί το διάγραμμα εργασίας που θέτει ο φορέας, σε συνεννόηση με τον επόπτη καθηγητή. Με το πέρας της Π.Α., ο ασκούμενος φοιτητής / φοιτήτρια υποχρεούται να προσκομίσει στο Πανεπιστήμιο:
• Έκθεση πεπραγμένων με πλήρη και αναλυτική περιγραφή του έργου που εκτελέστηκε στο πλαίσιο της Π.Α.
• Φύλλο Αξιολόγησης της Π.Α. όπου αναφέρεται κατά πόσον η εμπειρία της Π.Α. ωφέλησε τον ασκούμενο.
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της Π.Α. κάθε ασκούμενου φοιτητή / φοιτήτριας.

Χρήσιμα Έγγραφα 
Η αίτηση θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά (matinal@uop.gr) στο Γραφείο Πρακτικής τουλάχιστον τριάντα (30 ημέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης)

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης

Ανακοινώσεις

Έναρξη πρακτικής άσκησης έτους 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 2019

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής