Αρχική Σελίδα  >  Πτυχιακή Εργασία
Πτυχιακή Εργασία PDF Εκτύπωση E-mail

Κανονισμός για την εκπόνηση  πτυχιακής εργασίας

1. Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) είναι προαιρετική  για τους φοιτητές όλων των κατευθύνσεων του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών για τη λήψη του πτυχίου  και αντικαθιστά 4 μαθήματα επιλογής.

Περιγραφή της ΠΕ

2. Η  ΠΕ πρέπει να είναι ως έναν βαθμό πρωτότυπη, με την έννοια ότι αποτελεί προσωπική σύνθεση του συγγραφέα της. Σκοπός της είναι α) να διδαχθεί εμπειρικά ο φοιτητής την προσπάθεια σύνθεσης μιας πρώτης μεγάλης επιστημονικής πραγματείας και β) να αποδείξει στο τέλος την εξοικείωση του με το αντικείμενο και τις ικανότητες του στην ερευνητική διαδικασία και την καλλιτεχνική δημιουργία. Η ΠΕ συνιστά αναπόσπαστο μέρος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αποτελεί το προϊόν συνεχούς συνεργασίας και επικοινωνίας του φοιτητή με τους εποπτεύοντες.

3. Το θέμα της ΠΕ επιλέγεται από τα γνωστικά αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, και προτείνεται είτε από τον ίδιο τον φοιτητή σε συνεννόηση με τους επόπτες καθηγητές του, είτε από τους δεύτερους. Η κατεύθυνση του φοιτητή δεν αποτελεί περιορισμό ως προς το είδος της ΠΕ που θα επιλέξει να εκπονήσει, δηλ. ως προς το εάν θα είναι αμιγώς θεωρητική ή θα συνοδεύεται από παραγωγή καλλιτεχνικού έργου.

4. Κάθε  ΠΕ   πρέπει  να  πληροί  τις   ελάχιστες   επιστημονικές   προϋποθέσεις   και  τους απαραίτητους ακαδημαϊκούς  όρους. Πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (με διπλό διάστιχο), να υπάρχει πίνακας περιεχομένων, να έχει παραπομπές/σημειώσεις  και βιβλιογραφία και εφόσον χρειάζεται, ευρετήριο. Οι πληροφορίες από τα βιβλία και τα περιοδικά θα αναφέρονται με τον συνήθη τρόπο (παραπομπές) και εκείνες από το internet θα σημειώνονται με ακριβή αναφορά σε ιστoσελίδα/ες. Θα πρέπει να επιλέγεται ένα  εγκεκριμένο σύστημα παράθεσης, παραπομπών και βιβλιογραφίας και να ακολουθείται με συνέπεια σε όλη την έκταση της ΠΕ.

5. Η   έκταση   της  ΠΕ   πρέπει  να   είναι  8.000-10.000 λέξεις συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων/παραπομπών και της βιβλιογραφίας. Τυχόν Παραρτήματα δεν προσμετρώνται στο μέγιστο όριο των λέξεων.  Η έκταση  της πτυχιακής εργασίας που συνοδεύεται από παραγωγή καλλιτεχνικού έργου  ανέρχεται στις 4.000-5.000  λέξεις και η χρονική έκταση του καλλιτεχνικού έργου που υποβάλλεται/παρουσιάζεται στο πλαίσιο της ΠΕ δεν  πρέπει να υπερβαίνει τις 2 ώρες.

Εποπτεία της ΠΕ

6. Με στόχο τη διασφάλιση της διεπιστημονικότητας, κάθε ΠΕ όσον αφορά στις καλλιτεχνικές εργασίες, εποπτεύεται από δύο διδάσκοντες, εκ των οποίων ο ένας επόπτης πρέπει να είναι απαραιτήτως διδάκτορας και ο άλλος να ειδικεύεται στον καλλιτεχνικό τομέα που ανήκει το θέμα της ΠΕ. Για να διασφαλισθεί και η ποιότητα της συνεργασίας, ο κάθε διδάσκων πρέπει να είναι ειδικός στο ένα από τα συνδυαζόμενα γνωστικά αντικείμενα του θέματος της πτυχιακής εργασίας. Στις θεωρητικές ΠE επόπτης είναι ένας διδάσκων, απαραιτήτως διδάκτορας, αλλά η ΠΕ στο τέλος εξετάζεται από τον επόπτη και έναν εξωτερικό εξεταστή, διδάσκοντα του τμήματος, ο οποίος προτείνεται από τον επόπτη. 

7. Ο αριθμός εργασιών ανά επόπτη καθηγητή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις ΠΕ, προκειμένου    να    διασφαλιστεί    η    καλύτερη    δυνατή    συνεργασία    διδάσκοντος    και διδασκομένου.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΙΤΗΣΗΣ για ΠΕ. 

8.α.Προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας είναι η επιτυχία στην εξέταση του μαθήματος  «Μεθοδολογία  της  έρευνας», ένα   μάθημα   που   εξοπλίζει   τους   φοιτητές   με   την απαιτούμενη ειδική γνώση και τα απαραίτητα εργαλεία έρευνας. Επίσης οι φοιτητές οι οποίοι υποβάλουν αίτηση εκπόνησης ΠΕ δεν θα πρέπει να οφείλουν πάνω από 7 (επτά)  μαθήματα συνολικά.
8.β. Οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέγουν πτυχιακή εργασία κατά το έβδομο (Ζ’) εξάμηνο των σπουδών τους κατόπιν συνεννόησης  με τον επόπτη διδάσκοντα με τον οποίον θα ήθελαν να συνεργαστούν. Η διαδικασία επιλογής του θέματος της ΠΕ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το πέρας του έβδομου εξαμήνου σπουδών του φοιτητή και η κατάθεση του θέματος και της αίτησης για ΠΕ πρέπει να γίνεται στην αρχή του 8ου εξαμήνου μέσα στο διάστημα που έχει οριστεί για τη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου από τους φοιτητές και πάντως όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής στα μαθήματα του 8ου εξαμήνου κάθε ακ. έτους. Οι φοιτητές επί πτυχίω μπορούν να καταθέσουν το θέμα και την αίτησή τους για ΠΕ στην αρχή οποιουδήποτε εξαμήνου και εντός των ορισμένων ημερομηνιών δήλωσης μαθημάτων.

Διαδικασία εκπόνησης της ΠΕ

Ο φοιτητής επιλέγει, καταρχήν, το θέμα του και τον/τους επόπτη/ες της εργασίας του, με τους οποίους    έρχεται σε συνεννόηση για την αποσαφήνιση και έγκριση του θέματός του. Στη συνέχεια συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, το οποίο υπογράφεται από τον φοιτητή, τον/τους επόπτες και ένα μέλος της Επιτροπής Συντονισμού Πτυχιακής Εργασίας και στη συνέχεια υποβάλλεται στη Γραμματεία για την κατοχύρωση του θέματος κατά το διάστημα δήλωσης μαθημάτων στην αρχή του 8ου εξαμήνου, και για τους φοιτητές επί πτυχίω στην αρχή κάθε εξαμήνου ( βλ. σημείο 8 προηγουμένως). Η Γραμματεία εξακριβώνει ότι δεν έχει εκπονηθεί ή δεν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη ΠΕ με το ίδιο θέμα και αποδέχεται την αίτηση. Μόλις το θέμα του γίνει επισήμως αποδεκτό,  ο φοιτητής μπορεί να αρχίσει την εργασία του.

10. Σε περίπτωση αλλαγής θέματος ή επόπτη στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, ο φοιτητής πρέπει να συμπληρώσει αίτηση αλλαγής πριν τη λήξη του  εξαμήνου εφόσον φοιτά στο Η’ εξάμηνο και οι φοιτητές επί πτυχίω πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους πριν τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο θα εξεταστούν.

11. Εάν η αλλαγή θέματος συνεπάγεται μετακίνηση σε άλλο γνωστικό αντικείμενο, πρέπει να αναζητηθούν εκ νέου άλλοι επόπτες καθηγητές και να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία από την αρχή.

Εκπόνηση της ΠΕ

12. Στις πρώτες συναντήσεις του φοιτητή με τους επόπτες του αποσαφηνίζεται η μεθοδολογία και το σχεδιάγραμμα της εργασίας. Ο φοιτητής παρουσιάζει δείγμα της εργασίας του και οι επόπτες τού δίνουν συγκεκριμένες οδηγίες. Όταν η εργασία λάβει την πρώτη ολοκληρωμένη μορφή της, υποβάλλεται για ανάγνωση και σχολιασμό στον/υς Επόπτη/ες. Με βάση τα σχόλια τους ο φοιτητής δίνει την τελική  μορφή και επιστρέφει την ΠΕ στον/υς Επόπτη/ες προς τελική έγκριση πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

13. Εάν οι Επόπτες εγκρίνουν την εργασία στην τελική μορφή της, δίνουν προφορικά στον φοιτητή την άδεια να καταθέσει και να υποστηρίξει την εργασία του δημοσίως, μόνον εφόσον κρίνουν ότι θα βαθμολογηθεί τουλάχιστον με πέντε (5). Στην αντίθετη περίπτωση, η ΠΕ επιστρέφεται στον φοιτητή για βελτιώσεις. Επιστρέφεται επίσης εάν εντοπιστεί παράπτωμα λογοκλοπής.

14. Όταν χορηγείται από τον/τους Επόπτη/ες η άδεια στον φοιτητή να υποστηρίξει την εργασία του, γίνονται οι εξής ενέργειες:14.α. Μετά από συνεννόηση κατά το τέλος του εξαμήνου του/των Επόπτης/τών με τον  εξωτερικό εξεταστή της ΠΕ και με τον φοιτητή, ορίζεται η ημερομηνία και η ώρα της δημόσιας προφορικής υποστήριξης της εργασίας μέσα στο διάστημα της εξεταστικής περιόδου και ανακοινώνεται σχετική Πρόσκληση στα μέλη της ΠΓΣ μέσω της Γραμματείας. Καλό είναι η δημόσια υποστήριξη όλων των ΠΕ να ορίζεται την ίδια ημέρα.14.β Ο φοιτητής καταθέτει 3 (ή 4 εν προκειμένω για καλλιτεχνικό αντικείμενο που επιβάλλει 2 Επόπτες) τελικά αντίτυπα της ΠΕ του, ένα  σε κάθε Επόπτη, ένα στον εξωτερικό κριτή και ένα στη Γραμματεία, το οποίο προορίζεται για τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, το αργότερο πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου του εξαμήνου.

   Υποστήριξη και αξιολόγηση της ΠΕ

15. Κάθε ΠΕ υποστηρίζεται δημόσια την ορισμένη ημερομηνία και ώρα, ενώπιον καθηγητών και φοιτητών.  Επίσης, η διαδικασία της υποστήριξης είναι ανοικτή στο κοινό. Η ΠΕ αξιολογείται και βαθμολογείται από τον/τους Επόπτη/ες και τον εξωτερικό εξεταστή.    Μετά το πέρας της διαδικασίας της υποστήριξης, ο βαθμός της ΠΕ κατατίθεται στη Γραμματεία μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

16. Η βιβλιοθήκη παραλαμβάνει τις ΠΕ και συγκροτεί βάση δεδομένωνμε τους τίτλους των πτυχιακών εργασιών, τα ονόματα των φοιτητών και των εποπτών τους. Οι ΠΕ δεν δανείζονται, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός της Βιβλιοθήκης. Φωτοαντίγραφα μέρους ή συνόλου γίνονται μόνο μετά από έγγραφη άδεια του συγγραφέα προς την Βιβλιοθήκη.18. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό επιλαμβάνεται και αποφασίζει δεσμευτικά η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισμού είναι το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011. Για τους φοιτητές που έχουν ήδη αναλάβει ΠΕ από προηγούμενα έτη και δεν την έχουν ολοκληρώσει, ισχύει ο παλαιός κανονισμός. Για την εξέταση και επίλυση ειδικών περιπτώσεων ΠΕ που έχουν εγκριθεί πριν το 2010-2011, επιλαμβάνεται και αποφασίζει δεσμευτικά η Επιτροπή Συντονισμού Πτυχιακής Εργασίας.
Για το υπόδειγμα αιτήσεων ΠΕ, βλ. ‘Χρήσιμα Έγγραφα’


Αίτηση Πτυχιακής Εργασίας