ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

ΤΜΗΜΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ERASMUS+

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

E-class

ΕΡΕΥΝΑ

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΠΕΛ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές

Sima PELOPS Blue

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 

Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες:
Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές

  

                                                                                                

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ   Ω Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο   Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α   2022 - 2023

 

Δ Ι Δ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο   Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α  -  Ε Ι Δ Ι Κ Ε Υ Σ Ε Ι Σ

 

Ο Δ Η Γ Ο Σ   Σ Π Ο Υ Δ Ω Ν    Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

  

e-mail:  creativewriting.ts@uop.gr

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ        Δημιουργική Γραφή

 

Παρακολουθείτε επίσης την σελίδα του ΠΜΣ creativewriting.ts

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (2022 - 2023)

  

ΑΙΤΗΣΗ εκδήλωσης ενδιαφέροντος  (λήψη αρχείου docx)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

  

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές» ξεκινά στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  τον Οκτώβριο 2022.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές, ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές» στοχεύει στη συστηματική προσέγγιση αρχών και μεθόδων παραγωγής δημιουργικής γραφής για το θέατρο
και τις συναφείς προς αυτό πολιτιστικές βιομηχανίες. Εστιάζει στις πρακτικές της πρωτότυπης δημιουργικής γραφής, στη δραματουργία και τη θεατρική μεταφορά, στην
καλλιτεχνική επιμέλεια και διαχείριση, τη μετάφραση καθώς και τη σκηνική και οπτική
αφήγηση στη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή. Επίσης προσφέρει εξάσκηση στη
χρήση και τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής σε ένα εύρος ερευνητικών, παιδαγωγικών και κοινωνικών εφαρμογών της στην επίσημη εκπαίδευση και σε άτυπες δομές
σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συμμετοχικής και δημιουργικής πολιτισμικής πολιτικής.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:
«Θεατρική γραφή και μεταφορά» και
«Εφαρμογές της δημιουργικής γραφής και πολιτιστικές βιομηχανίες».
Η πρώτη ειδίκευση, «Θεατρική γραφή και μεταφορά», δίνει έμφαση στην μελέτη και
την άσκηση της δημιουργικής γραφής. Οι πτυχιούχοι της κατεύθυνσης αυτής θα μπορούν να προσεγγίζουν θεωρητικά την πράξη της δημιουργικής γραφής και να παράγουν δημιουργικά κείμενα, πρωτότυπα ή μεταφορές, ως αυτοδύναμα καλλιτεχνικά / συγγραφικά έργα, ιδιαίτερα σε είδη που σχετίζονται με το θέατρο και τις συναφείς προς
αυτό τέχνες. Αποκτούν επίσης εξειδίκευση στην ενεργητική κατανόηση της ποιητικής
πρωτότυπων και μεταφρασμένων κειμένων διαφορετικών ειδών με καλή γνώση των
ειδολογικών και ιστορικών τους παραμέτρων καθώς και στην εξάσκηση στην μεταφορά, μετάφραση, απόδοση ή διασκευή αυτών συγγραφικά ή και σε σκηνική αναπαράσταση.

Ενδεικτικά μαθήματα ειδίκευσης Α΄:
 «Η δημιουργική πράξη: Είδη και θεωρία της Λογο­τεχνίας και της Δημιουργικής Γραφής»
 «Διασκευή και Θεατρική γραφή»
 «Θεατρική γραφή, Δραματουργία και παράσταση»
 «Θεατρική μετάφραση: Θεωρία και πράξη»
 «Δημιουργική επανεγγραφή αρχαίων μύθων»
 «Η αρχαία ελληνική λογοτεχνία ως δημιουργικό κείμενο»
 «Μοτίβα της μοντέρνας Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας»
 «Σύγχρονο δράμα και μορφές γραφής».
Η δεύτερη ειδίκευση, «Εφαρμογές της δημιουργικής γραφής και πολιτιστικές βιομηχανίες», δίνει έμφαση στη δημιουργική γραφή, στις παιδαγωγικές της χρήσεις και στις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων στις πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες. Οι πτυχιούχοι της δεύτερης ειδίκευσης θα μπορούν κατανοούν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες λειτουργίας επιμελητικών πρακτικών και παραγωγής δημιουργικών προϊόντων
στις πολιτιστικές/δημιουργικές βιομηχανίες, ώστε μπορούν να εργαστούν σε αυτές. Αποκτούν επίσης εξειδίκευση στη συστηματική αξιοποίηση της δημιουργικής γραφής, ιδιαίτερα της θεατρικής, ως παιδαγωγικού μέσου τόσο στην εκπαίδευση όσο και σε άλλες κοινωνικές εφαρμογές.

Ενδεικτικά μαθήματα ειδίκευσης Β΄:
 «Επιμέλεια κειμένων και εκδοτικές αρχές»
 «Δημιουργική παιδαγωγική και τεχνικές δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση»
 «Επιμελητικές πρακτικές και παραγωγή στις δημιουργικές βιομηχανίες»
 «Μορφές οπτικής αφήγησης στον κινηματογράφο»
 «Δημιουργική αφηγηματικότητα στις τέχνες και πολυμεσικές εφαρμογές»
 «Δημιουργικές βιομηχανίες και πολιτισμική πολιτική»
 «Δημιουργική γραφή και κοινωνικές εφαρμογές»
 «Γραφές του εαυτού και της ζωής: μη μυθοπλαστικά είδη γραφής».

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η λήψη τεσσάρων (4) μαθημάτων κατά το α΄ και β΄ εξάμηνο και προβλέπεται η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και από τις δύο ειδικεύσεις, ανάλογα με τα μαθήματα που προσφέρονται κάθε έτος.
Στο γ΄ εξάμηνο του προγράμματος είναι απαραίτητη η εκπόνηση είτε Διπλωματικής Εργασίας είτε Πρακτικής Άσκησης σε τομείς της ειδίκευσης που έχουν επιλέξει οι φοιτητές/φοιτήτριες.
Στο πρόγραμμα διδάσκουν καθηγήτριες και καθηγητές του τμήματος Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και άλλων ΑΕΙ με διδακτικό και ερευνητικό έργο στους ειδικούς τομείς του προγράμματος, καθώς και επαγγελματίες κλάδων
άμεσα συνδεδεμένων με το αντικείμενο του μεταπτυχιακού (π.χ., συγγραφείς, μεταφραστές, επαγγελματίες του θεάτρου, του εκδοτικού χώρου, και άλλων πολιτιστικών
θεσμών, όπως φεστιβάλ και θεατρικοί οργανισμοί).
Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Σχολών Ανθρωπιστικών
και Καλλιτεχνικών Σπουδών, Σχολών Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Επιστημών όπως
επίσης σε αποφοίτους όλων των Σχολών που ενδιαφέρονται να εξειδικευτούν στο αντικείμενο της δημιουργικής γραφής και των εφαρμογών της και να το αξιοποιήσουν
στην εργασία τους και στην προσωπική τους δημιουργία.
Το ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή, Θέατρο και Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Καλλιτεχνικές,
ερευνητικές και παιδαγωγικές εφαρμογές» έχει κανονική διάρκεια σπουδών τρία (3) εξάμηνα (συνολικά 90 ECTS). Μέρος των σπουδών θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται Παρασκευή
με Δευτέρα. Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ είναι 3.000 ευρώ, με δυνατότητα απαλλαγής
από τα δίδακτρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο και με χορήγηση επιπλέον υποτροφιών αριστείας.

Κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί έως 25 υποψήφιοι/υποψήφιες ανά ειδίκευση. Η επιλογή
των υποψηφίων γίνεται μετά από συνέντευξη και την εξέταση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και με βάση τα εξής κριτήρια κατάταξης:
 Τον γενικό βαθμό πτυχίου του υποψήφιου/της υποψήφιας, με προϋπόθεση ότι
ο μέσος όρος της βαθμολογίας είναι τουλάχιστον επτά (7). Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος/η υποψήφια δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, λαμβάνεται υπόψη ο γενικός βαθμός στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς και ο αριθμός τους
(συντελεστής βαρύτητας 35%)
 Τη συνάφεια του πρώτου πτυχίου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με προτεραιότητα στις ανθρωπιστικές και καλλιτεχνικές σχολές καθώς και στις, παιδαγωγικές και κοινωνικές επιστήμες (συντελεστής βαρύτητας 25%)
 Την επίδοση στην προσωπική συνέντευξη, στο πλαίσιο της οποίας συνεκτιμάται
η γενικότερη συγκρότηση των υποψηφίων (συντελεστής βαρύτητας 25%)
 Το δημοσιευμένο επιστημονικό ή/και καλλιτεχνικό έργο (συντελεστής βαρύτητας 15%)
 Τη γνώση περαιτέρω ξένης γλώσσας εκτός της προαπαιτούμενης σε επίπεδο
τουλάχιστον Β2 (συντελεστής βαρύτητας 10%).

Για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα:
 Αίτηση (βλ. στο τέλος αυτής της Πρόσκλησης)
 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 Συνοδευτική επιστολή (έως 500 λέξεις) στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για
τους οποίους ο υποψήφιος/η υποψήφια ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα
 Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών και φωτοτυπία βεβαίωσης ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ προκειμένου για πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής
 Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 Μία τουλάχιστον συστατική επιστολή για τις ακαδημαϊκές ή/και καλλιτεχνικές
επιδόσεις του/της υποψήφιου/υποψήφιας
 Πιστοποίηση γνώσης τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 με την
κατάθεση αναγνωρισμένων σχετικών τίτλων γλωσσομάθειας, ή με άλλα σχετικά στοιχεία, όπως προηγούμενη φοίτηση σε αγγλόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ή, εάν δεν υπάρχουν τα παραπάνω, με γραπτή εξέταση, η οποία διεξάγεται με ευθύνη του ΠΜΣ.

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που δεν είναι φυσικοί ομιλητές/φυσικές ομιλήτριες της ελληνικής οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση Ελληνομάθειας (πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Β2).

Η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 25 Αυγούστου 2022. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στη σελίδα facebook του ΠΜΣ https://www.facebook.com/creativewriting.ts.uop/ και στην ιστοσελίδα του τμήματος ΤΘΣ: https://ts.uop.gr.

Για περαιτέρω πληροφορίες και για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον παρακολούθησης του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, μπορείτε να υποβάλετε τα παραπάνω έγγραφα/δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση που ακολουθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση creativewriting.ts@uop.gr έως τις 30 Αυγούστου 2022.

 

Υλοποίηση ιστοχώρου:
Ανδρέας Μαλής